Mặt bằng chung cư HH02C B2.1 Thanh Hà Thiết kế chung cư Thanh Hà

Mặt bằng chung cư HH02C B2.1 Thanh Hà 02

Mặt bằng chung cư HH02C B2.1 Thanh Hà 02

Mặt bằng chung cư HH02C B2.1 Thanh Hà 04

Mặt bằng chung cư HH02C B2.1 Thanh Hà 06

Mặt bằng chung cư HH02C B2.1 Thanh Hà 08

Mặt bằng chung cư HH02C B2.1 Thanh Hà 10

Mặt bằng chung cư HH02C B2.1 Thanh Hà 12

Mặt bằng chung cư HH02C B2.1 Thanh Hà 14

Mặt bằng chung cư HH02C B2.1 Thanh Hà 16

Mặt bằng chung cư HH02C B2.1 Thanh Hà 18

Mặt bằng chung cư HH02C B2.1 Thanh Hà 20

Mặt bằng chung cư HH02C B2.1 Thanh Hà 22

Mặt bằng chung cư HH02C B2.1 Thanh Hà 24

Mặt bằng chung cư HH02C B2.1 Thanh Hà 26

Mặt bằng chung cư HH02C B2.1 Thanh Hà 28

Mặt bằng chung cư HH02C B2.1 Thanh Hà 30

Mặt bằng chung cư HH02C B2.1 Thanh Hà 32

Rate this post